სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მე-10 თუ 10-ე

3 წლის ბავშვი 10-ე სართულიდან გადმოვარდა - 3 წლის ბავშვი მე-10 სართულიდან გადმოვარდა.

 

20-მდე ყველა რიგობით რიცხვით სახელს წინ ერთვის მე- და შემდეგ მოსდევს რიცხვი/ციფრი. 20-ის შემდეგ იცვლება და ასეთი კონფიგურაცია გვაქვს: ჯერ რიგობითი რიცხვითი სახელი იწერება და შემდეგ “ე” (მაგ: 21-ე, 345-ე და ა.შ.). გამონაკლისია მრგვალი რიცხვები, როგორებიცაა: მე-100, მე-1000 და ა.შ.

 

კომენტარები: