სწორად წერე ✏️0-9

✏️ მოხვია თუ მოჰხვია

პრეზიდენტმა მას მხარზე ხელი მოხვია  - პრეზიდენტმა მას მხარზე ხელი მოჰხვია.

 

სწორია: მოჰხვია, გადაჰხვია. სამპირიანი ზმნაა და ასეთ დროს მესამე ირიბი ობიექტის ნიშანი ექნება აუცილებლად.

კომენტარები: