სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შეფასებას მოახდენს თუ შეაფასებს

რისკების შეფასებას ადგილზე მოახდენს - რისკებს ადგილზე შეაფასებს.

კომენტარები: