სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ჩემს გარდა თუ ჩემ გარდა

ბაბუას ჩემს გარდა ვერავინ მოუვლიდა - ბაბუას ჩემ გარდა ვერავინ მოუვლიდა.

 

სწორია: ჩემ გარდა. თანდებულიან პირის ნაცვალსახელებს “ს” არ დაერთვის. შესაბამისად, ჩემ გარდა, ჩემ მიერ, ჩემ გვერდით და ა.შ. 

“ს” იქნება მხოლოდ კუთვნილების გამოხატვის შემთხვევაში: ჩემი და, ჩემს დას…)


კომენტარები: